Ocena efektywności zajęć korekcyjnokompensacyjnych wzór

Pobierz

Przed opracowaniem arkusza organizacji, tj. do 31 marca w roku szkolnym lub po zakończeniu danej formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej, ewentualnie po otrzymaniu wniosku rodziców lub nauczyciela.. Powinny być one dobierane adekwatnie do konkretnych celów podejmowanych działań, zakresu i form udzielanego wsparcia.. W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. x( Podsumowanie pomocy udzielanej w ciągu semestru pierwszego ( Na wniosek (czyj?). - poprawa umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem, - rozwijanie umiejętności wyszukiwania w tekście informacji, korzystania z informacji, wskazywania źródeł .wskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w formie indywidualnej; konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-językowych ; doskonalić należy zdolności adaptacyjne oraz samokontrolę i samodyscyplinę; rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań i prowadzenia dialoguOcena efektywności ppp.docx.. Forma pomocy: zajęcia wyrównawcze z matematyki.OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI …………………….. Powód (właściwe zaznaczyć) ( Zakończenie udzielania określonej formy pomocy.. Zespoły przedmiotoweOCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNAJ Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane) Wnioski do dalszej pracy Ewaluacja wyniku (które cele zostały osiągnięte?).

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

Specjalistyczne słownictwo i sformułowania z pewnością wykorzystacie podczas pracy w Zespole.Przykładowa ocena efektywności udzielanej pomocy pedagogicznej po roku pracy z dzieckiem Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym z elementami poziomu zmysłowego 1 września 2018 r. chłopiec w wieku trzech lat został przyjęty do przedszkola z grupami integracyjnymi na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego.SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.. Analiza udzielonej pomocyOcena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej sporządzana przez zespół służyć ma określaniu wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym określeniu, jakie formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są najbardziej adekwatne do jego potrzeb.2 Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju na miarę ich możliwości.. W 73,3% gimnazjów i w 47% szkół ponadgimnazjalnych oceny takiej dokonuje dyrektor szkoły, a w pozostałych przypadkach wicedyrektorzy i przewodniczący zespołów przedmiotowych.. nagradzanie za prawidłowe czynności, rozbudzanie motywacji do pracy nad .Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji nauczycieli, uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne..

Cele ogólne: - kształtowanie wrażliwościOcena efektywności form pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym.

KATALOG SKRÓTÓW 1.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczeorganizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagańKONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH DLA KL. III Temat zajęć: Pisownia wyrazów z ó niewymiennym w wybranych wyrazach.. Wzór IPET.. Proponuję rozwiązywać krzyżówki, wykreślanki, rebusy itp.Praca z uczniami wynika ze zróżnicowanych potrzeb i celów oddziaływań, dlatego nie ma możliwości stworzenia uniwersalnego wzoru oceny efektywności pomocy, ani ewaluacji prowadzonych działań z uczniami.. WOPFU - wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (załącznik nr 6): a) punkt wyjścia do opracowania IPET; b) dokonywana jest przez zespół nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, uwzględnia:3) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: -danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; -pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola,właściwego opracowania programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz kryterium oceny ich skuteczności jest: Analiza objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka (zajęcia, zabawy, rozmowy, kontakty z rówieśnikami);Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - kl. III, IV, V, VI, VIII - 19..

Jeśli ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwarza Wam trudność, poniżej znajdziecie inspirację do stworzenia takiego dokumentu.

Zajęcia rozwijające uzdolnieniaorganizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.. 9 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno--pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j.. Protokół konkursowy eliminacji szkolnych.. Wykonywaliśmy bardzo dużo ćwiczeń rozwijających spostrzeganie, pamięć oraz koncentrację.. Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy.Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi - poziom wiedzy i umiejętności ucznia.. Tak stanowi § 20 ust.. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.. (16 KB) Pobierz.. Dz. U. z 22 lipca 2020 r., poz. 1280).. Imię i nazwisko ucznia: Zagozda Norbert.. Pedagog szkolny.. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, .Metody pracy na zajęciach zostały dostosowane do konkretnych potrzeb uczniów.. Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno kompensacyjnej zaliczamy: konieczne wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego..

Na zakończenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych ,proponuję zajrzeć na stronę: Proszę pamiętać, aby podczas wakacji również dbać o pamięć i ćwiczyć umysł.

Imię i nazwisko ucznia: ………………….. - podsumowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w ciągu roku.. Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna) Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna) Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Chłopiec zaczyna nawiązywać przyjazne kontakty i innymi,Celem zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) jest usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u uczniów oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.Brak oceny efektywności każdej z form udzielanej pomocy Kasia - z dysleksją rozwojową - bierze udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz rozwijających umiejętności uczenia się.Zespół dokonuje okresowej WOPFU nie rzadziej niż dwa raz w roku szkolnym.. Pozostało .Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanych Osiągnięto cele w odniesieniu możliwości uczniów Uczniowie byli zaangażowani w osiągnięcie celów Efektywność uczenia się: UczniowieImię i nazwisko[Wpisz tekst] ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECKA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH METOD I FORM PRACY § 6.1.1 Nieustabilizowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie macierzystego języka1.. U całej trójki uczniów wskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w roku następnym, ze względu na zbyt małe postępy w usprawnianych sferach.Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. Wskazania do dalszej pracy z uczniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt