Hospitacja zajęć przykład

Pobierz

Zagadki "Jaki to zawód"- wyszukiwanie ilustracji odpowiedniej do odpowiedzi na zagadkę.. Tempo lekcji: 3.MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęć Uzasadnia potrzebę opanowania wiadomości lub zdobytych umiejętności Podaje przykłady wykorzystania wiadomości lub zdobytych umiejętności Prezentuje spodziewane efekty Utrzymuje przyjazną atmosferę Obserwuje reakcje niewerbalne uczniów, reaguje ROZPOZNAWANIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Organizuje ćwiczenia rozpoznawcze Odpytuje wszystkich / prawie wszystkich / niewielu / pojedynczych uczniów (podkreśl .Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych 1.. Zabawa ruchowa "zaczarowane okulary"- naśladowanie ruchem dany zawód zaproponowany przez nauczycielkęMam serdeczną prośbę do Was kochanii!Czy mógłby mi ktoś podać przykład samooceny po hospitacji,co powinno się tam znaleźć,na co zwrócić szczególną uwagę,a może obowiązuje konkretny wzór według którego należy ją przygotować.Sprawa bardzo pilna!. Aktywność uczniów w czasie lekcji: 2.. Jeśli bowiem chcemy zaobserwować na przykład umiejętność pracy w zespole, to możemy obejrzeć to zarówno na lekcji matematyki, języka polskiego czy przyrody.Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Temat lekcji: 2.. Nad ramowym harmonogramem realizacji hospitacji na Wydziale kontrol ę sprawuje Dziekan..

Tempo zajęć jest właściwe.

Cele lekcji: 3.. Zależeć to będzie od tego jakie umiejętności mają zaprezentować uczniowie.. Umiejętność zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć Inne spostrzeżenia i uwagi nauczyciela:hospitacja lekcji Jak powinno wyglądać omówienie obserwowanej przez dyrektora lekcji Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać .2. i wydolności psychofizycznej uczniów 6. zajęć indywidualnych .. Uwzględnienie w przygotowaniu i prowadzeniu .. nauczyciela.. Zapoznanie uczniów z nowym materiałem: 8.. Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji aktywności, zachowań uczniów na lekcji, spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela.Title: ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ Author: Jurek Last modified by: Julia Created Date: 3/6/2013 12:09:00 PM Company: PRV Other titlesHOSPITACJA Umiejętności będące przedmiotem obserwacji w czasie zajęcia: Rejestr umiejętności będących przedmiotem obserwacji, składających się na umiejętność kluczową Umiejętności opanowane( proszę wstawić "+") Umiejętności częściowo opanowane(proszę wstawić ,,+") Do 1.2 - współdziała z innymi dziećmi, przestrzega reguł i zasad działania + Do 1.3 - poprawnie przewiduje skutki swoich działań, podejmuje samodzielne działania aby posiąść wiedzę .PLANOWANY PRZEBIEG HOSPITOWANEGO ZAJĘCIA Przebieg: Teatrzyk sylwet pt. "Kaczorkowe buty" Rozmowa na temat teatrzyku..

Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.HOSPITACJA.

Arkusze hospitacyjne są poufne i stanowią element dokumentacji przebiegu pracy dydaktycznej pracowników Wydziału.Na przyszłość jednakże przed przystąpieniem do podobnych zadań, powinnam podkreślać zasady obowiązujące przy wykonywaniu takich zadań - porozumiewanie się tylko w języku angielskim.. Pobrań.. Średnia ocena.. Charakter hospitacji (doradczo-doskonalący, oceniający, opiniujący) 2.. Procedura przeprowadzania hospitacji w Przedszkolu Miejskim nr 20 im.Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Nawiązanie do poprzedniej lekcji- przypomnienie informacji o rewolucji przemysłowej oraz zmianach, jakie w jej wyniku zaszły w życiu ludzi.. Przedstawienie uczniom celów lekcji: 7.. Słowa kluczowe: ewaluacja zajęć, hospitacja, kompetencje dydaktyczne, nauczyciel akademicki,Racjonalność wykorzystania czasu zajęć 5.. Cel hospitacji: Data: Temat lekcji: Klasa: Miejsce: Zadania dydaktyczne: Czas trwania: Liczba ćwiczących: Prowadzący: Przebieg lekcji + - ?. Środki dydaktyczne: 7.. Data publikacji.. Podział klasy na zespoły.obserwowanych zajęć (dziennik zajęć, dziennik zajęć dodatkowych (specjalistycznych), miesięczny plan pracy, program nauczania)..

Formy pracy na zajęciach są odpowiednio dobrane do specyfiki zajęć.

celów Określa treści dobrze i niedostatecznie opanowane Wystawia oceny, uzsadnia je Informuje czego będzie wymagał po tej lekcji Organizuje samoocenę uczących się Doradza jak się uczyć i utrwalać wiedzę Zbiera opinie uczestników n/t sposobu prowadz.. Celem hospitacji jest monitorowanie i podnoszenie jako ści kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale oraz stały rozwój i doskonalenie umiej ętno ści dydaktycznych nauczycieli akademickich.. Podpis osoby prowadzącej lekcję: Autor: For-Teachers o 12:32. awans nauczycieli arkusz samooceny , karta hospitacji , konspekt lekcji.hospitacji wspierających może być cennym narzędziem rozwoju umiejętności nauczania, stymulowania autorefleksji i świadomości dydaktycznej nauczycieli akademickich w pro‑ cesie podnoszenia jakości kształcenia w uczelni wyższej.. XI.W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg..

Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś".

Techniki edukacji: 5.. Jak to wogóle ma wygląda?. Hospitacje planowe to zaplanowane i ujęte w harmonogramie hospitacji wizytowanie zajęć prowadzone przez wytypowane osoby.zajęć.. !Ewaluacja kształcenia N Osobiście podsumowuje i porządkuje informacje Porównuje planowane wyniki z osiągniętymi Stwarza sytuacje do pomiaru osiągnięć zakł.. Rozmowa pohospitacyjna:- omówienie obserwowanych zajęć, w szczególności: - wskazanie mocnych stron zajęcia, - omówienie trudności stwierdzonych podczas obserwacji zajęcia (jeśli wystąpiły) - sformułowanie wniosków dotyczącychzajęcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli, wychowawców, opiekunów poszczególne klasy i zespoly uczniów ETAPY PROCESU HOSPITACYJNEGO 1/ DYREKTOR PLANOWANIE HOSPITACJI (problematyka, harmonogram) PRZYGOTOWANIE HOSPITACJI (zapoznanie się z dokumentacją, hospitacja bezpośrednia, rozmowa przedhospitacyjna, rozmowaprotokół hospitacji - dokument wymagający podpisania przez hospitowanego nauczyciela, zwierający zalecenia wydane na bazie hospitowanych zajęć oraz uwagi o realizacji zaleceń (arkusz obserwacji lub rozmowy i protokół mogą stanowić jeden dokument).. Podanie tematu lekcji.. Uwagi, spostrzeżenia, pytania dotyczące przebiegu lekcji Analiza lekcji (z uwzględnieniem celu hospitacji):Procedura hospitacji obejmuje: wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria i inne zajęcia dydaktyczne wskazane przez Dziekana.. Budowa lekcji: Przebieg poszczególnych faz lekcji 1.. Załącznik.Beata Dżoń.. Wykonanie przez uczniów osi czasu.. zajęć * Przy hospitacji lustrzanej: D - wypełnia hospitujący N .Hospitacja taka nie musi obejmować jednej lekcji, może trwać na przykład przez cały dzień w jednej klasie.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w Hospitacja prowadzona jest zgodnie z arkuszem hospitacyjnym.. Hospitacja powtórna (tak/nie) 3.. Dane osoby hospitującej(tytuł/stopień, nazwisko i imię, stanowisko, nazwa jednostki) 6.2.. Jestem nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który polecił mi sporządzic wnioski.. Wypełnienie arkusza przez nauczyciela i dyrektora, podpisanie go.. Miejsce hospitacji 5.. Dydaktyka - wzory konspektów i protokołów hospitacji.. jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora, polegającą na odwiedzaniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami lub wychowankami.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. 13.Przebieg lekcji: Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.. Szukałam w sieciPROTOKÓŁ HOSPITACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.. Zajęcia odbywają się i kończą punktualnie.. Metody nauczania: 4. możliwości, potrzeb .. Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?. Data hospitacji 4.. Zaznaczenie na osi II poł. XIX w.. Poniżej możecie Państwo pobrać, w formacie doc., wzory konspektów oraz protokołów pohospitacyjnych do wykorzystania na zajęciach z dydaktyki.. 4.Temat: wnioski z hospitacji Od: "tweetka" szukaj wiadomości tego autora.. Weryfikowany obszar 1-Z nie m nie 2-m 3-wiedzieć m 4-ię m 5-nie Organizacja zajęć 10..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt