Zapisz nazwy stref klimatycznych oznaczonych na mapie numerami 15

Pobierz

Wpisz nazwy tych form w odpowiednie miejsca .Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane strefy roślinne w Afryce, z których trzy przedstawiono na fotografiach A−C.. Wypełnia egzaminator Nr zadania 8.. Następnie korzystając z mapy z zadania 4 wpisz litery wskazujące ich położenie geograficzne.. Zadanie 20.. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. (0-1) Poniższy klimatogram został sporządzony dla miejscowości Quibdo (5º41′N; 76º39′W), położonej niedaleko wybrzeżalenie stref klimatycznych, a w ich obrębie typów klimatów.. Forma naciekowa (numer na rysunku) Nazwa formy naciekowej 1.. Wpiszcie do tabeli nazwy prądów morskich oznaczonych na mapie konturowej cyframi 1-5 oraz podajcie ich rodzaje i zaznacz kolorami.. Zadanie 14 .. do rozwiązania zadań 15-16.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.W zadaniu 13 i 14 wykorzystaj poniższą mapę.. Wpisz w kratki właściwe litery wybrane spośród A - E.. Podaj jej nazwe oraz nazwçGeografia - klasa VIII - 27 kwietnia 2020r.. 4. a)Należy wpisać nazwy następujących stref klimatycznych:1. a) Wpisz we właściwe miejsca nazwy stref klimatycznych oznaczonych na mapie cyframi 1-5.połącz strzałkami nazwy stef klimatycznych z nazwami stref roślinnych?. Reforma 2019Na mapie zaznaczono obszary występowania stref klimatycznych na ziemi.. Zapisz nazwy trzech pozosta ł ych stref klimatycznych wyst ę puj ą cych na pó ł kuli po ł udniowej..

Na mapie stref klimatycznych numerami oznaczono wybrane obszary.

T -0,6 -0,1 2,5 6,6 11,4 15,2 17,7 16,7 13,8 8,7 3,9 0,9 8,0 Świnoujście O 49 35 39 43 47 55 78 76 51 54 46 55 628Przyporządkuj opisom nazwy jezior, których one dotyczą.. Na mapie numerami I-IV zaznaczono zasięg czterech stref klimatycznych, w których na obszarach lądowych występują zróżnicowane warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa.. 2) Proszę dokładnie zapisywać notatki, wykonywać polecenia.. To drugi (po Morzu Martwym) najbardziej zasolony akwen .. 2. ęPrzyporządkuj do danych klimatycznych przedstawionych w tabeli stacje meteorologiczne, dobierając je spośród zaznaczonych na mapie.. WITAJCIE!. Zadanie 13.. Mapa przedstawia zasięg stref klimatycznych na Ziemi, które oznaczono cyframi od I do V.. Zadanie 15.. Na mapie konturowej Afryki wpiszcie nazwy stref klimatycznych oraz typów klimatu.. Na mapie numerami 1.-4. oznaczono wybrane stacje meteorologiczne.. 11a) 11b) Maks. liczba pkt 2 1 2 1 1 Uzyskana liczba pkt 1. a) Zapisz nazwy zaznaczonych stref klimatycznych.. Zadanie 16.. Zadanie 13.. Na z a c hodz i e kont yne nt u z na j duj ą si ę m ł ode góry powst a ł e w t ra kc i e fa ł dowa ni a a l pe j ski e go.. Szkoła branżowa I stopnia.. (3 pkt) a) Miejsca oznaczone na mapie numerami 1, 2, 3 leżą w obrębie dwóch stref klimatycznych.. Opis jeziora Pow. (km²) Nazwa jeziora Litera, którą oznaczono jezioro na mapie Jezioro reliktowe, zaliczane do jezior płytkich..

Zadanie 15 ... strefach klimatycznych i na różnych kontynentach.

3) Bardzo cieszą mnie osoby systematyczne i terminowe 4) W sytuacji trudności, problemów, wątpliwości - proszę o kontakt ze .- wpisując w kratki odpowiadające im numery.. Proszę, pomyślcie w tym tygodniu o planecie - Ziemi!. Na przykład na terenie stosunkowo niewielkiego kraju, jakim jest Polska, średnia temperatura roczna zmienia się od +6°C w części północno‑wschodniej do +9°C na Dolnym Śląsku w części południowo‑zachodniej; opady oscylują od 500 mm/rok w centralnej .a) Miejsca oznaczone na mapie numerami 1, 2, 3 leżą w obrębie dwóch stref klimatycznych.. (0 - 2 pkt) Przyporządkuj do poniższych klimatogramów odpowiednie nazwy stref klimatycznych i klimaty.. Podaj nazwy dwóch stref, w których występują podane niżej formacje roślinne: A. Tajga - strefa klimatów .. B. Wilgotne lasy równikowe - strefa klimatów.Klimat Afryki: 1.. Wskaż wiersz, w którym podano nazwy właściwych stref klimatów (s. k.) i kontynentów .Wpisz nazwy form naciekowych oznaczonych na rysunku numerami 1. i 2.. Na podstawie: Uzupełnij tabelę.. Klimatogramy oznaczone literami A i B wykonano dla dwóch z tych stacji.Egzamin maturalny z geografii Arkusz II 2 Zadanie 22.. W tabeli są dane klimatyczne dla czterech stacji meteorologicznych wybranych spośród oznaczonych numerami na mapie Ameryki Północnej..

Wpisz do tabeli numery, którymi oznaczono stacje na mapie.

od 1 do 9 wybrane góry .. Uzupełnij tabel, wpisuję ąc nazwę prądu, rodzaj (zimny lub ciepły) i numer, którym oznaczono go na mapie.Ten sam czas strefowy jest w punktach oznaczonych na mapie numerami A.. A. strefa klimatów umiarkowanych - klimat umiarkowany ciepłyPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Korzystając z atlasu geograficznego, wpisz we właściwe miejsca tabeli nazwy tych gór wraz zodpowiadającymi im numerami.Numer stacji na mapie Zadanie 79.. Wpisz obok każdego opisu: − numer, którym oznaczono na mapie zasięg występowania strefy roślinnejEgzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 7 Zadanie 11.. Strefa kl Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 1.. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. W tabeli wymieniono charakterystyczne cechy warunków przyrodniczych i użytkowania rolniczego w wybranych obszarach świata.Warunki klimatyczne zmieniają się nie tylko w skali globalnej, ale także na obszarze kontynentu, kraju, a nawet regionu.. Strefy klimatyczne oznaczone na mapie to: I strefa klimatów równikowych Odpowiedź na zadanie z Geografia 1.. 2010-05-18 19:00:42 Na mapie zaznaczono nr.. Wpisz obok każdej z wymienionych religii nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej..

(3 pkt) Na mapie numerami 1-10 oznaczono wybrane prądy morskie.

Numer stacji I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RokWpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.23.04 czwartek klasa 8 Geografia.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. - mieliśmy wczoraj Dzień Ziemi.Na mapie zostal przedstawiony zasiçg stref klimatycznych wystçpujqcych w Australii, a na jedna z formacji roélinnych, którQ grubolistne kolczaste zaroéla z prze- fotografii — wagQ eukaliptusów i akacji.. W podanym zestawie pasm górskich Europy podkreśl cztery powstałe podczas alpejskich ruchów górotwórczych.. b) Na mapie oznaczono strzałkami kierunki pasatów.Wpisz w odpowiednie miejsca podane nazwy skał zgodnie z podziałem ze względu.. 2014-04-13 15:24:18 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj formy ukształtowania powierzchni ziemi.. Strefa klimatów równikowych;2.. Przyporządkuj każdemu z obszarów zaznaczonych na mapie właściwą strefę klimatyczną, typ klimatu oraz charakterystyczną cechę tego typu klimatu.Na mapie Ameryki Północnej numerami od 1. do 5. oznaczono wybrane stacje meteorologiczne.. OGŁOSZENIA: 1) Przypomnienie o zadaniach, które prosiłam, żeby przesłać na OCENĘ: notatka o Kanadzie notatka o USA - do 15 kwietnia.. Na podstawie: Atlas geograficzny Świat, Polska, Warszawa 2001, s. 10.. (3 pkt) a) Pustyniom oznaczonym na mapie numerami 1, 2 , 3, 4 przyporz dkuj ich nazwy, wybieraj c je spo ród ni .Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa Zadanie (0 2) W czterech państwach spośród oznaczonych na mapie numerami 1 5 przeważają liczebnie wyznawcy religii wymienionych w tabeli.. Rozpoznaj i zapisz nazwy struktur tektonicznych oznaczonych na rysunku literami A i B. Źródło: Internet, GrafikaOdszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy ni .. Na podstawie: Atlas geograficzny świata, Warszawa 2003.. 4 Wykonaj polecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt